Vörös István

A szabadság első éjszakájaMíg Vörös István korábbi regénye, a Thomas Mann kabátja fejezetei novellaként is működtek, új novellafüzére – akárcsak Milan Kundera nem egy novelláskönyve – regényként is olvasható. Ahogy a cseh írót, úgy Vöröst sem egyszerűen a cselekmény szervezőereje érdekli, inkább motívumok, gondolatok kapcsolják regényszerűvé a könyvet. Bemutatja a jelenkori Budapestet és a korajövőkori agglomerációt, a városon és társadalmon kívül maradtak világát az állástalan tanító sorsától a frissen utcára került férfi első szabad(téri) éjszakájáig, majd alapélelmiszerekről szóló történetek következnek, hogy a könyv végén egyre szélesebbre nyíljon az idő-olló, s koraújkori és jelenkori bevándorlók sorsával épp úgy szembesülnünk kelljen, mint a pincérnőével, aki Prágában egy este Hruscsovnak szolgál föl, sőt táncra is kerekednek. Vörös derűs és tragikus novellái Hrabal vidám árnyékával és az olvasókkal járnak táncot.

A tanító halála (részlet a könyvből)

Addig tanító-e valaki, amíg alkalmazásban áll, vagy mint a miniszterelnököt, haláláig megilleti a címe? Sőt, azon is túl, rá lehet-e írni a sírkövére akkor is, ha mint tanító elbukott, állásától megfosztatott? Fölösleges kérdések ezek, mert melyik épeszű ember akarna manapság tanítónak látszani, ha nem az? Vagy akár akkor, ha az.
A tanító annak akart látszani, és az is volt. Az utolsó férfi­tanító a kerületben. De nem sokkal ötvenedik születésnapja után negyedikes osztályának legrosszabb és megfegyelmez­hetetlen tanulója, amikor intőt akart beírni neki, mert tűvel szurkálta az előtte ülőt ahelyett, hogy kivitte volna az el­lenőrzőjét, egyszerűen odaszólt: Ha sokat pattogsz, szájba váglak. A tanító erre odalépett hozzá, és dühében megrán­gatta a fülét. Másnap reggel a diák és apja várta az iskola­kapuban: Hogy mertél hozzányúlni a fiamhoz, te szeren­csétlen, üvöltötte az apuka. Ez a kiabáló ember nem sokkal volt magasabb, de legalább húsz évvel fiatalabb a tanítónál. Akit e miatt a szemtelen ordítozás miatt olyan váratlanul öntött el a harag, hogy az meglepte őt magát is. Nem tudta, hogy ilyesmi lakik benne. Elborult a tekintete, és lefejelte az apukát. Aki fölnyikkant, mint egy nyúl, aztán összeesett a márciusi csatakos járdán.
A tanítót még aznap eltávolították az iskolából fegyelmi­vel. A felesége, amikor este megtudta a hírt, elsírta magát.
A házmester többet nem köszönt előre neki. Ezért egy hónap múlva a lakógyűlésen a tanító is megszavazta, hogy bocsássák el az öregedő férfit, és adják el a házmesterlakást.
Az, hogy új állást találjon, az életkora miatt reménytelen­nek bizonyult. Vagy inkább azért, mert a híre mindenho­vá előbb odaért, mint ő maga? A tanító, aki szülőket ver. Meg volt bélyegezve. Ugyanakkor ez a hírnév lötyögött rajta, mint lassan az összes ruhája. Amióta nem vitt haza pénzt, a felesége nemigen főzött, alig adott neki enni. Egy napon rá kellett ébrednie, hogy folyamatosan éhes, más szóval éhezik. Bement a közeli csarnokba, a hurkasütőnél megkérdezte, nem végezhetne-e valami munkát, hogy egy kis ételt kapjon. Adtak neki szemétcipelést, a zöldségesek később árurakodást, takarítást bíztak rá, fillérekért, meg egy kis esti maradékért. De sose ment éhesen haza, és lassan több pénzt is keresett, mint tanító korában, ám erről óva­kodott a feleségének beszámolni. Pénzt csak elvétve adott neki. Nem bízott már benne.
Nyár végén a piacon mellészegődött egy kutya. Közepes termetű volt, loncsos, maga is olyan, mint egy elcsapott tanító. Ősszel megritkultak a munkák, rosszabbul ment a tanító sora, de a kutya mindig megvárta a ház előtt, és egész nap a sarkában volt. Ő pedig vetett neki egy kis hurkavéget, romlott sonkát, mikor mi jött, mi volt az, amit maga is tu­dott nélkülözni.
Október közepén egy reggel a felesége közölte, hogy van valakije, és még aznap hordja el az irháját. A dolog úgy állt, hogy közös gyerekük nem született, a tanító fölnevelte ugyan a felesége lányfejjel összeszedett fiát, de az már har­minc éves volt és legalább két éve nem is hallottak felőle. Nem volt tehát felsőbb szerv, akihez föllebbezzen. Nem volt, aki megvédhette volna. Összepakolta a ruháit, tarta­lék pár cipőjét két bőröndbe. Egy szatyorba bedobott né­hány könyvet. Kellemesen meglepődött, hogy minden, ami fontos neki, ilyen kis helyen elfér. Úgy érezte, nem veszít semmit, amikor ezt a vele már hónapok óta ellenséges nőt elhagyhatja. Bement a piacra, letette a bőröndjeit az egyik zöldséges pultja alá, és arról érdeklődött, nem tudnak-e neki albérletet. A zöldséges nevetett. Sejtettem, hogy ná­lunk fog kikötni, tanító úr, mondta. Pár éjszakát egy alag­sori raktárban tölthetett. A kutya immár mindig vele volt, éjszaka összebújva aludtak, ami nem kis jótéteményt jelen­tett a hidegben.
November közepén a csarnok mellett elkerítettek egy na­gyobb területet a fenyőfáknak, az lett a tanító munkája, hogy éjjel őrizze azokat. Ott aludhattak a puhább tüskéjű fenyők fedezékében a kutyával. Kirúgatása óta most kezd­te először jól érezni magát. Napközben kevesebb rakodást kellett vállalnia, egyszerűen nem szorult rá.
Csak úgy kóborolt a csarnokban, mint a falu bolondja, ne­vetve odaszóltak neki az árusok, tanítóurazták, magázták. Néha háziasszonyoknak segített hazacipelni a szatyrukat. Kapott egy-egy tányér levest cserébe. Egyszer egy kövér özvegyasszony arra célzott, hogy akár ott is maradhatna nála. Köszönöm, inkább nem, mondta, de már a lépcsőház­ban megbánta. Viszont a ház előtt türelmetlenül és aggód­va várakozó kutya még soha olyan kitörő örömmel nem üdvözölte, mint akkor.
Neki is, meg a kutyának is átható fenyőszaga lett, emiatt jobb szemmel néztek rá az emberek, mint mikor húst cipelt és valamiféle vámpírbűz áradt belőle, vagy amikor a romlott gyümölcsöt hordta a kukába, és olyan volt a szaga, mintha épp tegnap főztek volna ki belőle tíz liter pálinkát.
A ruhái nagy részén már rég túladott. Egy bőrkabátot és egy pulóvert tartott meg. Pár pólót, egy kardigánt. Volt két cipője is. Négy zokni. A könyveket elcserélgette az antik­váriumban, így mindig volt mit olvasnia. Mióta fenyőszagú lett, bármilyen könyvet el tudott volna adni, mert a papír is átvette gazdája szagát. A fenyőillattal mindenkit elká­bított. Néha fiatal, nagy mellű nők néztek utána ámulva.
Ha a csarnok vécéjének koszos tükrébe belepillantott, azt vette észre, hogy már a szája is zöld, pedig tudta, még ál­mában se harapott bele a fenyő jó szagú lombozatába.
A kutyája nyelve is zöld lett, a szeme mindig is az volt. Mit bánta ő a zöld színt!
Ha végigsétált a piacon, akármilyen drága is volt, az áru­sok mindig dobtak neki egy zöldalmát, amit ő röptében elkapott, azonnal kettétört és a felét a kutyájának adta, az csaholt örömében és hersegve rágta szét a gyümölcsdara­bot. Ha a környező utcákat járták, a lélegzetük mint két kis fenyőfa lebegett előttük.
A tanító már rég megbékélt a világgal, szeretett volna vis­szamenni az iskolába és bocsánatot kérni az általa megvert szülőtől, de a kutya értetlenkedve nézett föl rá, mikor el­mondta neki a szándékát, sőt úgy látta, mintha tagadóan csóválta is volna a fejét. Hát akkor nem. Inkább maradt a csarnok vidékén.
Maga sem tudta mikortól, de bottal kezdett járni, egy vas­tag vándorbottal. A körmei olyanok lettek, mint a fakéreg, és amikor a botját markolta, úgy belemélyedtek a fába, hogy nem lehetett tudni, hol kezdődik a bot, és hol végződik az ember.
Éjjel aztán bevackolta magát a karácsonyfák közé, az se za­varta, ha decemberben már havazott egyszer-egyszer. Ma­gára húzott egy nordmann fenyőt, eligazgatta a hótakarót, és mindig erdőkről álmodott, nagy, tágas, északi erdőkről, tűlevelűek mindenütt, fenyőagancsú rénszarvasokról, ma­mutfenyőkről, és azok beszélgetéséről. Mert a túl nagy fák mindig beszélgetnek. Aztán a szenteste napján azt mondta neki a piacfelügyelő, hogy már nem fontos őriznie, de azért egyelőre maradhat, majd ünnep után segít a maradék eltüntetésében. Egy gép jön majd, és erdei utakra való, jó illatú fűrészport csinál a maradékból. Az eladatlan lucokból és ezüstfenyőkből, nordmannokból. A letört ágakból és a for­mátlanabb fákból. Aznap éjjel csak nehezen tudott elalud­ni. Megint az erdőt látta álmában, ám az erdő most hívta. Őt hívta. Szegény, öreg, szökevény fának szólította, és hívta.

(...)