Szemere György

Szemere Györgyöt már ismertettük lapunkban (lásd archívum). Most olvasóink kérésére ismét közreadunk egy írását. Emlékeztetőül néhány sort idézünk az Életrajzi lexikonból

Szemere György (Szabolcs, 1863. okt. 30. – Bp., 1930. szept. 6.): író. Bp.-en végzett jogot. Hosszabb külföldi utazás után 1887-től szolgabíró, 1892-től gazdálkodó, 1902-től írásaiból élt. 1910-ben a Világ c. lap szerk.-je. 1917-től haláláig szerk. az Országgyűlési Naplót. 1917-től a Kisfaludy Társ., 1910-től a Petőfi Társ. tagja. Regéyeiben, színdarabjaiban bírálta a birtokososztályt, a dzsentrit, és rokonszenvvel, együttérzéssel írt a m. parasztokról. Hat előadott darabja (Az egyéniség, Erősek és gyengék stb. közül csak A siralomházban című jelent meg nyomtatásban (Bp., 1906).  (Életrajzi lexikon)

Természetesen a korabeli - mintegy 100 évvel ezelőtti - kifejezés és helyesírás megtartásával… (szerk.)

Szemere György
A sugárcsővezető

… Valamikor nagy módban éltem.
Mikor a válaszuthoz értem, mi türés-tagadás, bizony megijedtem egy kicsit. Hiszen nem vagyok Herkules. Holott az utak még rosszabbak lettek a félisten óta. Már mint a göröngyös utak. Mert a sima, lejtős ösvény: az még simább és rózsásabb lett, amióta a társadalomnak sikerült megfejtenie azt a paradoxont: miként lehet az embernek piszokban élnie anélkül, hogy bepiszkolná magát.
Alapjában egyszerü a dolog. Egyes bünök művészi, mondhatnám: eszthetikai formát kaptak a tetszetős etikettet, ami, mint a füstemésztő a füstöt, elnyeli a lényeg undorát. Teszem a hazugság diszkvalifikál, ha mezitelen, trikóban: uri tempó. Előkelő hazugságok: a szükséghazugság, az udvariassági hazugság, a hivatalos hazugság stb… De a csalás és rablás is engedélyezve van bizonyos formai konvenciók határai között. Az erős idegzetü és tudományosan képzett kártyakozák bátran kifoszthatja a naiv és ideges balekok, csalhat a szemével, mókáival, képe és orra fintoraival, - még akkor sem csukják be őt, ha főbepuffantja magát kiboritott és megbecstelenitett balekje. Mert a balek lesz becstelenné, ha nem tud fizetni, nem a halált okozó kozák…
Egy szó mint száz, az élet sima lejtős utja manapság a társadalom kegyelméből még könnyebben járható, mint valaha. Egy kis konvencionális hazugságból, tetszetős képmutatásból, illedelmes csalásból, zsarolásból vigan megélhet a vándor. A protekció, kártya, lóverseny kitartja a munkanélküli gavallért, csak a formát hibázza el.
…És én mégis a göröngyös utra léptem. Miért? –Nem tudtam megalkudni a lelkemmel, amely a szép után sóvárog az élet minden fázisaiban. Holott a társadalmi konvenciók anasthetikusak.
…Tehát a rögös, meredek pályát választottam… Nem ölök oroszlánt és nem tisztitok istállót, miként Herkules, mert nincs hozzá erőm, de a fejemet: azt megtettem faltörő kosnak, holott biztosan tudtam, hogy betörik. Ez is valami.
Betört a fejem csakugyan. De nem haltam bele. Egy pompás erejü balzsam mindannyiszor begyógyitotta a sebeimet. A lemondás: a legfőbb életfilozófia… Bolondság a világ annak, aki semmit se követel tőle. Nevetni kell rajta. Az emberek táncolnak, ugrálnak, nagy képet vágnak és bukfenceket, mint a komédiások a brettlin. S aki jól csinálja a mókákat, busás fizetést kap értük: pezsgőt, langousteot, automobilt. Ellenben azok a meleg, büszke lelkek, amelyek megbecsülik magukat a nem vállalják a komédiázást, többnyire apró nyögéssé és elfojtott sóhajjá törpülnek a rivaldán. Kigyulnak, elalusznak, mint a gázláng, s bár ők adják a világítást, szerepet nem játszanak.
Egy szóval bolondság a világ. A komoly dolgok ott képződnek, ahol egymagában áll a lélek s meg tud élni egymagában is. Csak az aki befelé él, élhet igazi emberi életet.
És én élni akartam. Ez a vágyam döntött a válaszuton… Elbujtam az emberek elől s önmagamat kezdtem analizálni. És rájottam, hogy csak olyan vagyok, mint más. Se jobb, se rosszabb, legföljebb élesebb szemű és arra is rájöttem, hogy az emberek külön-külön óriási értéket képviselnek. Csak a nyájban törpülnek el. Nem láthatók, miként a fa az erdőtől… Az ember jó, csak az instituciói rosszak. Elhibázottak. Uj rend kellene, uj hit, uj erkölcsök…
Keresem az igazságot és várom az uj Messiást. A hitem az, hogy el fog jönni, S hogy némi uj igazságra rájöttem magam is. Nem a tudományos kutatás utján, csak holmi egyszerű mesemondás közben. Mialatt leírtam a Pityi Pál huncfutságait, a Medika bukását, a halálraitélt paraszt egetvivó nyugodalmát s hitét.
Nem bánom, ha kinevetnek is az önbizalomért. Én komolyan veszem magamat és a mesterségemet. Azt tartom: kiki annyit ér, mint amennyire magát becsüli. S az önbizalom, ha nevetséges is, hat az emberre. Még az emberekre is.

Bizonyságul elmondok egy története.

 Egy kisvárosban történt. Valami dolgom akadt ott. Az ugynevezett nagyvendéglő külön éttermében ebédeltem...  A szomszéd asztalnál ült a városi intelligencia egy része: a telekkönyvvezető, a szolgabíró, az árvagyám, az utmester, két díjnok és egy fekete körmű gavallér, aki inni járt a városba.  Egy másik asztalnál vigécek tanyáztak, egy harmadiknál helybeli klabriászpartie. A középen négy kereskedősegéd preferáncot játszott a billiárdon és snapszozott. Őrült lármát csaptak. A szolgabíró összeráncolta tekintélyét a homlokán, de nem mert nekik szólni. Magam sem vagyok kedvelője a lármának de mit csinálhattam volna a főfszalajtók ellenében? Hisz nekem még tekintélyem sem volt, amit összeráncolhattam volna.

 Mondok: türök. Csak arra vigyáztam, hogy a szilaj boltosok rá ne tapossanak a tyukszememre s nyakamba ne öntsék a rozsólist.
Ám hiába vigyáztam, az egyik megcsuszott valahogy, éppen midőn szájához vitte a rozsólist és az ölembe esett. A rozsólist a nadrágom itta meg. Dühbe gurultam, de nem löktem ki senkit. Még csak szemrehányást sem tettem a korhelynek.  Azt megtette más helyettem... 
Csinos harminc éves férfi lépett a terembe. Meglátszott rajta, hogy legény a talpán. Különösen a leányszivek között. Nyalka bajusza volt, babos mellénye és piros nyakkendője. A szeme csillogott és vitézül hányta a lábát. Idején lépett az étterembe, látta a kereskedősegéd ölembe hullását. És megbotránkozott rajta. Nem sokat teketóriázott, kivágta a mellét és rendreutasította a bolti legényt. 

 - Miféle manér ez, kérem?
A rőfszalajtó kitápászkodott az ölemből és elfelejtett bocsánatot kérni.  

 - Kérjen az urtól bocsánatot – rivallt rá a nyalka jövevény. Ebből rettenetes összeveszés lett. Azt hittem verekedés lesz a vége. De ugy látszik, az idegen legénynek nem volt szüksége az öklére, elhallgattatta a bolti fiut anélkül, puszta tekintélye erejével is.  

 -Tán nem tudja ki vagyok, hogy így mer velem velem beszélni? – támadt rá végtelen megvetéssel. -Én a bekecsi sugárcsővezető vagyok. A szót dallamosan, szavallva ejtette ki. Gőgösen nyakba szegte fejét. A szeme szikrázott. Egész valójából kiérzett, hogy nem ismer magánál különb legényt, sem a sugárcsővezetésnél különb művészetet.  A részeg fiu elhallgatott, megingott a tekintélyt parancsoló önérzet sulya alatt. De ott ült az öntudatlan hódolat a többi vendég arcán is. A sugárcsővezető gőgje meghipnotizálta a lelkeket. Minden tekintet feléje irányult. S elnémult minden ajak. 

 -Tudja meg – folytatta a büszke polgár szavait néma csendben, - hogy kétezer ember élete függ tőlem. Ha nem jól tartom a sugárcsövet, elpusztul az egész falu… Azzal leült és egy liter bort rendelt.

… Csak később tudtam meg, hogy mi a sugárcső és milyen méltóság a sugárcsővezető. A sugárcső a falusi pumpa tartozéka (a pricce), a sugárcsővezető az, aki eme tartozékot tüzvészkor a markában tartja. Tehát nem valami nagy dolog. Ám a falusi arszlán önérzetes szavai ma is a fülembe csengenek. S azt a hatást sem fogom elfelejteni, amit velük keltett. Pedig alapjában nevetséges volt a dicsekvése. Szavainak nem is az értelmük adták meg a sulyát, hanem a lelke meggyőződése, a hite, érce.

… Ime a történet. A tanulsága: Aki meg akarja győzni az embereket, becsülje meg magát és a mesterségét. A tulságos önérzet, bár önmagában véve komikus, sohasem válik nevetségessé, ha erkölcsi alapja van.

... Beismerem az én irkálásom nem ér sokkal többet a sugárcsővezető működésénél, de ez nem tart vissza attól, hogy valahányszor tollat fogok a kezembe, ne azt érezzem, higyjem, amit az én mesterem, a bekecsi tüzoltó, mikor a sugárcsövet markolta: hogy ha nem jól kezelem a tollat, ha rosszul irányitom a sugárcsövet, teszem a Cilike és Bandika történetét: elpusztul a falu.

Legföljebb még azt gondolom hozzá, hogy az én falum sokkal nagyobb Bekecsnél, mert magában foglalja az egész magyar nemzetet.